Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

SAOPĆENJE ZA JAVNOST: NISKE TEMPERATURE
Ponedjeljak, 14. 01. 2019

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu („Službeni list SRBiH“, broj: 22/90), preporučuje poslodavcima da, usljed vremenskih neprilika izazvanih snježnim padavinama i niskim temperaturama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, provedu posebne mjere zaštite kojima će spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika, na način da radnicima skrate trajanje radnog vremena, ukoliko to proces rada dozvoljava. Također, daje se preporuka poslodavcima da razmotre mogućnost prekida obavljanja poslova na otvorenom, ukoliko proces rada dozvoljava primjenu navedene mjere. Pored toga, preporučuje se poslodavcima da za vrijeme trajanja navedenih vremenskih neprilika radnicima omoguće korištenje odsustva u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu. 

Ukoliko je proces rada kod poslodavca organizovan na takav način da je nemoguće primjeniti mjeru skraćivanja radnog vremena ili prekida obavljanja poslova na otvorenom, ovo ministarstvo daje preporuku da poslodavci za vrijeme trajanja navedenih vremenskih neprilika, u zavisnosti od vrste rada i radnog mjesta radnika, poduzmu potrebne aktivnosti na osiguranju sigurnosti i zdravlja radnika, posebno u smislu adekvatne zaštitne opreme i adekvatnog odijevanja radnika.

 

 
OBAVJEŠTENJE
Ponedjeljak, 07. 01. 2019

O B A V J E Š T E NJ E 

Organizacijama koje imaju ovlaštenje za vršenje periodičnih pregleda iz oblasti zaštite na radu

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, postupajući u skladu sa članom 21. Zakona o zaštiti na radu (“Službe ni list SRBiH”, broj: 22/90), izdaje rješenja o ispunjenosti uslova u pogledu kadrova i tehničke opremljenosti organizacija koje obavljaju periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, te u skladu sa članom 24. pomenutog zakona vrši nadzor nad zakonitošću rada organizacija koje obavljaju periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu. Pored toga, ovo ministarstvo je u skladu sa odredbama člana 28. stav 2. Zakona o zaštiti na radu nadležno i za izdavanje ovlaštenja za izradu stručnog nalaza da se postojećim mjerama zaštite na radu ne mogu otkloniti štetni uticaji na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada.

Opsirnije...
 
OBAVJEŠTENJE
Ponedjeljak, 07. 01. 2019

OBAVJEŠTENJE

privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu sa Uredbom o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju („Službene novine FBiH“, br. 28/09, 43/11 i 36/18), donosi rješenja o ispunjavanju kadrovskih, tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta za obavljanje djelatnosti privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju. Naime, odredbom člana 5. stav 1. pomenute Uredbe propisano je da dozvolu za rad privatnim agencijama izdaje i ukida Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. U skladu sa članom 5. stav 4. Uredbe, privatna agencija kojoj je izdata dozvola za obavljanje djelatnosti privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju, dužna je odmah Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike prijaviti svaku promjenu u pogledu ispunjavanja uvjeta iz čl. 6, 7, 9. i 10. ove uredbe, te na kraju svake kalendarske godine, a najkasnije do 15. januara, dostaviti ministarstvu dokumentaciju o ispunjavanju kadrovskih, tehničkih, organizacijskih i drugih uvjeta iz čl. 6, 7, 9. i 10. ove uredbe, kao i izvještaj o obavljenim poslovima iz člana 3. ove uredbe.

Opsirnije...